ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

มาตรฐานการติดตั้งแผ่นทรุดตัว ทล.-ม.101/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

002

 

   

มาตรฐานดินถมคันทาง ทล.-ม.102/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

003

 

   

มาตรฐานทรายถมคันทาง ทล.-ม.103/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

004

 

   

มาตรฐานหินถมคันทาง ทล.-ม.104/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

005

 

   

มาตรฐานดินถมกำแพงดินเสริมกำลัง ทล.-ม 105/2550

        

18 ต.ค. 2560

 

006

 

   

มาตรฐานหินคลุก ทล.-ม.201/2554

        

18 ต.ค. 2560

 

007

 

   

มาตรฐานพิ้นทางกรวดโม่ ทล.-ม.202/2531

        

18 ต.ค. 2560

 

008

 

   

มาตรฐานพื้นทางหินคลุกผามซีเมนต์ ทล.-ม. 203/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

009

 

   

มาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ ทล.-ม 206/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

010

 

   

มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ทล.-ม 205/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

011

 

   

มาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ ทล.-ม 204/2556

        

18 ต.ค. 2560

 

012

 

   

มาตรฐานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ทล.-ม 207/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

013

 

   

มาตรฐานวัสดุคัดเลือก ก ทล.-ม208/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

014

 

   

มาตรฐานวัสดุคัดเลือก ข ทล.-ม209/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

015

 

   

มาตรฐานพื้นตะกรันเหล็กโม่ ทล.-ม 210/2547

        

18 ต.ค. 2560

 

016

 

   

มาตารฐานชั้นทรายรองคอนกรีต ทล.-ม.211/2533

        

18 ต.ค. 2560

 

017

 

   

มาตรฐานชั้นหินคลุกคอนกรีต ทล.-ม.212/2533

        

18 ต.ค. 2560

 

018

 

   

มาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ ทล.-ม.213/2543

        

18 ต.ค. 2560

 

019

 

   

มาตรการผสมตัวอย่างคอนกรีตสดในห้องทดลอง ทล.-ม.301/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

020

 

   

มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตสดในสนาม ทล.-ม 302/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

021

 

   

มาตารการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ทล.-ม.303/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

022

 

   

มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ทล.-ม.304/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

023

 

   

มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปคาน ทล.-ม. 305/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

024

 

   

มาตรฐานการการหล่อเคลือบหัวแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ทล.-ม 306/2533

        

18 ต.ค. 2560

 

025

 

   

มาตรฐานถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทล.-ม 309/2544

        

18 ต.ค. 2560

 

026

 

   

มาตรฐานการเปลี่ยนวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน ทล.-ม 324/2543

        

18 ต.ค. 2560

 

027

 

   

มาตรฐานการเปลี่ยนซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ Full - Depth Repair ทล.-ม 326/2544

        

18 ต.ค. 2560

 

028

 

   

มาตรฐานการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต ทล.-ม 327/2543

        

18 ต.ค. 2560

 

029

 

   

มาตารฐานการซ่อมลอยแยกตัวระหว่างไหล่ทางกับผิวทางคอนกรีตด้วยวัสดุยารอยชนิดเทร้อนทล.-ม 328/2544

        

18 ต.ค. 2560

 

030

 

   

ผิวแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ทล.-ม 401/2533

        

18 ต.ค. 2560

 

031

 

   

การลาดแอสฟัลท์ ทล.-ม.402/2533

        

18 ต.ค. 2560

 

032

 

   

ผิวทางชนิดเพนเนเตรชั่นแมคคาดัม ทล.-ม.404/2521

        

18 ต.ค. 2560

 

033

 

   

มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal ทล.-ม.405/2542

        

18 ต.ค. 2560

 

034

 

   

ผิวแบบชิพซีล ทล.-ม.406/2531

        

18 ต.ค. 2560

 

035

 

   

มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมันชัน (Cold Mixed Asphalt) ทล.-ม.407/2542

        

18 ต.ค. 2560

 

036

 

   

 มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) ทล.-ม.408/2532

        

18 ต.ค. 2560

 

037

 

   

มาตรฐานมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต ทล.-ม. 409/2549

        

18 ต.ค. 2560

 

038

 

   

 Asphalt Hot Mix Recycling ทล.-ม 410/2542

        

18 ต.ค. 2560

 

039

 

   

ผิวแบบแคพซีล ทล.-ม 411/2542

        

18 ต.ค. 2560

 

040

 

   

วิธีการฉาบผิวทางหรือฉาบชั้นทางแบบไมโครซิล ทล.-ม 412/2535

        

18 ต.ค. 2560

 

041

 

   

วิธีฉาบผิวทางแบบไพโบรซิล ทล.-ม 413/2536

        

18 ต.ค. 2560

 

042

 

   

พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต ทล.-ม 414/2542

        

18 ต.ค. 2560

 

043

 

   

วิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล ทล.-ม 415/2546

        

18 ต.ค. 2560

 

044

 

   

มาตรฐานปแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุ่งคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทล.-ม 416/2556

        

18 ต.ค. 2560

 

045

 

   

าตรฐานงานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทล.-ม 451/2554

        

18 ต.ค. 2560

 

046

 

   

มาตรฐานการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทล.-ม 452/2544

        

18 ต.ค. 2560