ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

กระบวนการเบิกเงินประภทสวัสดิการ

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

   

กระบวนการยืมเงินทดรองราชการ

        

21 ส.ค. 2560

 

003

 

   

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

        

21 ส.ค. 2560

 

004

 

   

ขั้นตอนการขออนุมัติออกประกาศ

        

21 ส.ค. 2560

 

005

 

   

ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างก่อสร้าง

        

21 ส.ค. 2560

 

006

 

   

แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

        

21 ส.ค. 2560

 

007

 

   

ขอขยายอายุสัญญาหรืองดหรือลดค่าปรับ

        

21 ส.ค. 2560

 

008

 

   

ขั้นตอนการถัวจ่ายค่างาน

        

21 ส.ค. 2560

 

009

 

   

ขั้นตอนการเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างและตัดสิทธิ์

        

21 ส.ค. 2560

 

010

 

   

แบบแจ้งเตือนให้แก้ไขความชำรุดบกพร่อง

        

21 ส.ค. 2560

 

011

 

   

สาระสำคัญที่น่ารู้

        

21 ส.ค. 2560

 

012

 

   

แบบแจ้งเตือนให้ลงนามสัญญา

        

21 ส.ค. 2560

 

013

 

   

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

        

21 ส.ค. 2560

 

014

 

   

แบบฟอร์มสัญญาเบิกล่วงหน้า 15 %

        

21 ส.ค. 2560

 

015

 

   

หัวข้อนำเสนองานพัสดุ

        

21 ส.ค. 2560

 

016

 

   

คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับระดับลูกจ้างประจำ

        

21 ส.ค. 2560