ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

       

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

 

 21 ส.ค. 2560

 

003

 

       

แนวทางวิธีปฎิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

 

 21 ส.ค. 2560

 

004

 

       

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 

 

 21 ส.ค. 2560

 

005

 

       

ระบบคำนวณราคากลาง

 

 21 ส.ค. 2560

 

006

 

       

ข้อกำหนดพิเศษวัสดุโคลด์พลาสติก_สฐ-1-1419 ลว 16-09-5

 

 21 ส.ค. 2560

 

007

 

       

แบบแนะนำเสาหลักนำทางยางพารา (Natural Rubber Guide post) 

 

 21 ส.ค. 2560

 

008

 

       

แบบแนะนำการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว

 

 21 ส.ค. 2560

 

009

 

       

แนวทางการคำนวณราคาต้นทุนงาน Shotcrete Back Slope Protection

 

 21 ส.ค. 2560

 

010

 

       

คู่มือเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ

 

 21 ส.ค. 2560

 

011

 

       

คู่มือรูปแบบแนะนำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

 

 21 ส.ค. 2560

 

012

 

       

คู่มือแนะนำการจัดทำแผนรายประมาณการภายใต้ กิจกรรมโครงการของสำนักอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 21 ส.ค. 2560

 

013

 

       

คู่มือการปรับปรุงข้อกำหนดแหล่งวัสดุ และสูตรคำนวณงาน Para AC และงาน Para Slurry Seal กรมบัญชีกลาง (สฐ.1-590-13052559)

 

 21 ส.ค. 2560

 

014

 

       

คู่มือแนะนำการจัดทำแผนงาน สป-59

 

 21 ส.ค. 2560

 

015

 

       

คู่มือการใช้งานเว็บเพจกลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนดสำนักมาตรฐาน

 

 21 ส.ค. 2560

 

016

 

       

ราคามาตรฐานงานอำนวยความปลอดภัย

 

 21 ส.ค. 2560

 

017

 

       

แผ่นพับงาน KM หัวข้อเรื่อง HMD4 (ระบบฐานข้อมูลทางหลวงแบบติดตามตัว)

 

 21 ส.ค. 2560

 

018

 

       

แนวทางการเปิดเผยรายระเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)

 

 21 ส.ค. 2560

 

019

 

       

แนวทางพิจารณาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม_สลน./2773 ลว.17 มิ.ย. 2557

 

 21 ส.ค. 2560

 

020

 

       

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 21 ส.ค. 2560

 

021

 

       

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านกรรมสิทธิ์เขตทาง

 

 21 ส.ค. 2560

 

022

 

       

แบบ ม.1.4

 

 21 ส.ค. 2560

 

023

 

       

ปี 44-รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทางกรมทางหลวง

 

 21 ส.ค. 2560

 

024

 

       

ปี 52-ร่างรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงาน

 

 21 ส.ค. 2560

 

025

 

       

ปี 55-56-คำแนะนำทำแผนงานอำนวยความปลอดภัย

 

 21 ส.ค. 2560

 

026

 

       

รหัสงานบำรุงปกติ

 

 21 ส.ค. 2560

 

027

 

       

คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน โครงการเพิ่งประสิทธิภาพทางหลวง

 

 21 ส.ค. 2560

 

028

 

       

ตาราง F ที่ปรับปรุ่งใหม่

 

 21 ส.ค. 2560

 

029

 

       

บัญชีค่าแรง-ดำเนินการงานก่อสร้าง มีนาคม 2556

 

 21 ส.ค. 2560

 

030

 

       

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง กุมภาพันธ์ 2555

 

 21 ส.ค. 2560

 

031

 

       

ายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางงานอำนวยความปลอดภัย

 

 21 ส.ค. 2560

 

032

 

       

ระบบบริหารงบประมาณ

 

 21 ส.ค. 2560

 

033

 

       

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน Application DOH EMS บน Smart Phone

 

 21 ส.ค. 2560

 

034

 

 แนวทางการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน

18 พ.ค.. 2561