นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2

 

 
นายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว
ส่วนแผนงาน
นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์
ส่วนสำรวจและออกแบบ
นายประภาส น้อยผา
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
นางสาวประนอม คงสมบูรณ์
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ