ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

 แนวทางการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน

        

18 พ.ค.. 2561

 

002

 

   

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

        

21 ส.ค. 2560

 

003

 

       

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

 

 21 ส.ค. 2560

 

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
 
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

แบบมาตรฐานการยกโค้งในทาง 4 ช่องจราจรและการระบายน้ำ

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

       

DESIGN GUIDELINE

 

 21 ส.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

201 ข้อกำหนดมวลรวมละเอียดสำหรับผสมคอนกรีต

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

202 ข้อกำหนดมวลรวมหยาบสำหรับผสมคอนกรีต

 

 21 ส.ค. 2560

 

003

 

      

คู่มือแนะนำ และวางแผนบำรุงผิวทางให้มีความเสียดทานที่เหมาะสม

 

 21 ส.ค. 2560

 

004

 

      

คู่มือการตรวจวัดความเรียบของผิวทางคอนกรีตและแอสฟัลต์คอนกรีต

 

 07 ธ.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

คู่มือแนะนำการจัดทำทางจักรยาน

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร

 

 21 ส.ค. 2560

 

003

 

      

คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน

 

 13 มิ.ย 2561
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

 

 21 ส.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

กระบวนการเบิกเงินประภทสวัสดิการ

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

กระบวนการยืมเงินทดรองราชการ

 

 21 ส.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

แบบฟอร์มรายงานซ่อมเครื่องจักรและงานหล่อลื่น

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

คู่มือการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถแต่ละประเภท

 

 21 ส.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

      

กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 

 21 ส.ค. 2560
    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
   

  ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

การใช้โปรแกรม Core FTP ส่งไฟล์ข้อมููลบน Server  

        

21 ส.ค. 2560

    สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่