:: ข่าวกิจกรรม ::

ชื่อ ผู้เขียน
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน เขียนโดย IT

นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดพิษณุโลก

เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561 (BIG CLEANING DAY) เขียนโดย IT
การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม เขียนโดบIT
นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 และลงพื้นที่ เขียนโดย IT
นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโอย IT
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ฃลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างาฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริิญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิบแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1, นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เพื่อตรวจรับงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 117 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด เขียนโดย IT
ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบงานของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2561 จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อทักท้วงและเสนอข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายใน เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ เขียนโดย IT
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายสมบัติ เจริญพัฒน์ง เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และประเมินผลการใช้ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (ง.4-01) เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561 เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รส.ทล.5.2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เขียนโดย IT

นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงาน

ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย

เขียนโดย IT
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง เขียนโดย IT
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่ง)  เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1  เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สดาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ , นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานค์ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์่ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 2 / 2561 เขียนโดย IT
สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
สำนักงานชลประทานที่ 3 และฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เข้าปรึกษาหารือขอคำแนะนำแนวทางการบูรณะปรับปรุงทางด้วยวิธี Pavement In-place Recycling เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ 61” เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (ตำแหน่งที่ 2) พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมในการประกอบพิธี การย้าย พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บริเวณสี่แยกอินโดจีน) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) (ภาคปฏิบัติลงมือ) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) เขียนโดย IT
>> 1 2