:: ข่าวกิจกรรม ::

ชื่อ ผู้เขียน
ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.),นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสายทางในความควบคุม
ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง
เขียนโดย IT
นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) พร้อมคณะ ฯได้ลงพื้นที่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย IT
ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ได้กำหนดการประชุมร่วมหารือ
แนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น งบประมาณปี 2563
เขียนโดย IT
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ รองผุ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
 นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายเจษดา บุญรอด เขียนโดย IT
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน เขียนโดย IT

นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดพิษณุโลก

เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561 (BIG CLEANING DAY) เขียนโดย IT
การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม เขียนโดบIT
นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 และลงพื้นที่ เขียนโดย IT
นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโอย IT
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ฃลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างาฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริิญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิบแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1, นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เพื่อตรวจรับงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 117 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด เขียนโดย IT
ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบงานของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2561 จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อทักท้วงและเสนอข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายใน เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ เขียนโดย IT
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายสมบัติ เจริญพัฒน์ง เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และประเมินผลการใช้ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (ง.4-01) เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561 เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รส.ทล.5.2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เขียนโดย IT

นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงาน

ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย

เขียนโดย IT
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง เขียนโดย IT
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่ง)  เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1  เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สดาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ , นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานค์ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์่ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 2 / 2561 เขียนโดย IT
สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
สำนักงานชลประทานที่ 3 และฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เข้าปรึกษาหารือขอคำแนะนำแนวทางการบูรณะปรับปรุงทางด้วยวิธี Pavement In-place Recycling เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ 61” เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (ตำแหน่งที่ 2) พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมในการประกอบพิธี การย้าย พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บริเวณสี่แยกอินโดจีน) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) (ภาคปฏิบัติลงมือ) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) เขียนโดย IT
>> 1 2