:: ข่าวกิจกรรม ::

ชื่อ ผู้เขียน
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561 เขียนโดย IT
คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รส.ทล.5.2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เขียนโดย IT

นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงาน

ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย

เขียนโดย IT
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง เขียนโดย IT
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่ง)  เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1  เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สดาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ , นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานค์ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์่ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 2 / 2561 เขียนโดย IT
สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
สำนักงานชลประทานที่ 3 และฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เข้าปรึกษาหารือขอคำแนะนำแนวทางการบูรณะปรับปรุงทางด้วยวิธี Pavement In-place Recycling เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ 61” เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (ตำแหน่งที่ 2) พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมในการประกอบพิธี การย้าย พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บริเวณสี่แยกอินโดจีน) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) (ภาคปฏิบัติลงมือ) เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) เขียนโดย IT
>> 1 2