:: ข่าวกิจกรรม ::

ชื่อ ผู้เขียน
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ที่มความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 มีความประสงค์จะบรรยายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เขียนโดย IT
นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เขียนโดย IT
นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิต เขียนโดย IT
นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของคันทาง เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยหมวดทางหลวง, หัวหน้าแผนงาน แขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมอบรมเรื่อง การซ่อมบำรุงสะพา เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 1 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวย
การสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 2 และว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โดย นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบของแก่เจ้าที่ที่ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยที่จุดบริการทั่วไทย เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงและคณะ เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เขียนโดย IT
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเป็นประธานการประชุม รับฟังการบรรยายโครงการ ที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ ของแต่ละหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมขุนสมศรี เขียนโดย IT
นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเป็นประธานการประชุม เขียนโดย IT
กองฝึกอบรมดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดความรู้ในองค์กรกรมทางหลวงครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย IT
สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ( พิษณุโลก ) พร้อมนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายการทรุดตัวของคันทาง ทางสาย 113
เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ได้ลงพื้นที่ออกตรวจรับงาน งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 113 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 3 / 2560 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ได้ลงพื้นที่ออกตรวจรับงาน งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 12 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ได้นำคณะจากสำนักงานบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง เขียนโดย IT
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล วผร นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (รอบ 3) เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนาบบุรินทร์ เนาว์พงษ์ไทย รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (รอบ 2) เขียนโดย IT
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5ตำแหน่งที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายของคันทางสไลด์ที่เกิดจากฝนตกหนัก ทางหลวงหมายเลข12 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 สทล.5 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำยม ทางหลวงหมายเลข 117 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมรองผู้อำนวยการตำแหน่ง 1 และตำแหน่ง 2 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนางสาวประนอม คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการใช้พลังงานในหน่วยงาน เขียนโดย IT
นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  เป็นประธานในการประชุมผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับแขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวง เขียนโดย IT
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ และนายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ได้ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางการแก้ไขสภาพความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ตะพานหิน - พิจิตร ระหว่าง กม.98 - กม.99 เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุม เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1 และนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอันเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ขอแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาส นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 คนใหม่  เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วย นายศิริชัย ตรีเพ็ชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ได้เดินทางไปตรวจสอบดินสไลด์ข้างทาง 
ของทางหลวงหมายเลข 12 ตอนวังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม. 302+387 – กม.302+440 
เขียนโดย IT
นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคมนาคม ณ ห้องประชุมนาคเงินทอง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดการรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินของหน่วยงานส่วนภูมิภาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online  เขียนโดย IT
นายการุณ แสนจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการประเมินผลและติดตามผลเพื่อพัฒนางานฝึกอบรม เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมดำเนินกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบเงินบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย IT
จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด เขียนโดย IT
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในพิธีเทศน์มหาชาติคำหลวง สมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี  เขียนโดย IT

ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 

เขียนโดย IT

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการหมวดทางหลวงในพื้นที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
เขียนโดย IT

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไป ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

เขียนโดย IT
นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยณ บริเวณหน้าร้านอาหารนอกชาน เยื้องมหาวิทยาลัยนเรศวร  เขียนโดย IT
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ณ บริเวณสี่แยกอินโดจีน เขียนโดย IT

นายกษิดิศ วัฒนศัพท์  วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของคันทาง ของแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำ
ในการดำเนินการแก้ไข ต่อจากนั้นเวลา 09.00 น.ได้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงวชิรบารมี

เขียนโดย IT

นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ได้เดินทางมาตรวจสอบสภาพจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณเขาพลึง เขียนโดย IT
กรมทางหลวงเดินเครื่องจัดสัมมนาทั่วประเทศ ให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยในวันนี้  2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเป็นครั้งที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก  
ปปท.เขต 6  ณ โรงแรม วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ  เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย IT

ส่วนเครื่องกลและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ได้ทำบุญสำนักงาน โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธี

เขียนโดย IT
นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน "กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลย 126" (แยกอินโดจีน)
เขียนโดย IT

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่บุคลากรของกรมทางหลวงโดยสำนักงานเเพทย์

เขียนโดย IT
นายการุณ แสนจิตรรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย คณะทำงานส่งเสริมและประมวลผล กิจกรรม 5. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ได้ทำการปรเมิณผล และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายการุณ แสนจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ได้ไป
ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เขียนโดย IT

คณะที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโครงการจัดทำ EA 
โดยนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ

เขียนโดย IT

นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด 
โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ

เขียนโดย IT

นำกระเช้าเข้าอวยพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 

เขียนโดย IT
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง และนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง
การบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ จุดบริการทั่วไทย “เขาพลึง” ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.351+625 (ขาเข้า) 
เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทางหลวงหมายเลข 117 กม.117+100 (ขาออก) จุดบริการทั่วไป "บริเวณหน้าร้านอาหารนอกชาน" และทางหลวงหมายเลข 11 กม.223+935 (ขาออก) จุดบริการทั่วไป "บริเวณสี่แยกอินโดจีน" เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของหน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคม
เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์และ จ.พิษณุโลก โดยมี
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ได้นำคณะลงตรวจความพร้อมการดำเนินวาน จุดตรวจยาเสพติดและจุดจับปรับ ณ จุดตรวจ ด่านไฮ้ฮ้า จ.อุตรดิตถ์
เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์และ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ได้นำคณะลงตรวจการดำเนินแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณเขาพลึง ทางหลวงหมายเลข 11 เขียนโดย IT
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์และ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ได้นำคณะลงตรวจการดำเนินแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณเขาขาด ทางหลวงหมายเลข 11
เขียนโดย IT

สมาคมชาวไร่อ้อยเดินทางมาพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และได้ยื่นหนังสือข้อร้องเรียนขอให้ภาครัฐผ่อนปรนเรื่อง การบรรทุกอ้อยในช่วงฤดูกาลหีบอ้อยนี้ เนื่องจากได้รับเดือดร้อนต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น ไม่คุ้มค่าในการประกอบอาชีพ

เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เขียนโดย IT
นายการุณ แสนจิตร รส.ทล.5.2 เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน 3 ปี(2561-2563)  เขียนโดย IT
กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety)
ประกอบคณะทำงานความร่วมมือฝ่ายไทยลงสำรวจพื้นที่จุดเกิดอุบัติเหตุ บริเวณเขาขาดและบริเวณเขาพลึง 
เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ รถน้ำมันพลิกคว่ำ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนนาอิน -ชัยมงคลกม.291+300 บริเวณทางลงช่องเขาขาด  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ และ ๒ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ตรวจพื้นที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง รวมพลังแห่งความภักดีและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง แสดงความเคารพ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานกรมทางหลวงประจำปี 2559 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 ให้การตอนรับคณะกฐินพระราขทาน ปี 2559 กรมทางหลวง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับ กฐินพระราชทานกรมทางหลวง ปี 2259 โดยมี ผอ.ขท และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เข้าร่วมประชุม เขียนโดย IT
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงหวัฒน์ เขียนโดย IT
จ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผส.ทล.5 เขียนโดย IT
>> 1 2