สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ปี 2560

1.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนกุมภาพันธ์ ดูรายละเอียด

2.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนมีนาคม ดูรายละเอียด

3.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนเมษายน ดูรายละเอียด

4.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนกันยายน ดูรายละเอียด

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ปี 2559

1.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนมกราคม ดูรายละเอียด

2.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนกุมภาพันธ์ ดูรายละเอียด

3.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนมีนาคม ดูรายละเอียด

4.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนเมษายน ดูรายละเอียด

5.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียด

6.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนมิถุนายน ดูรายละเอียด

7.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนกรกฎาคม ดูรายละเอียด

8.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนสิงหาคม ดูรายละเอียด

9.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนกันยายน ดูรายละเอียด

10.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนตุลาคม ดูรายละเอียด

11.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียด

12.สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑ เดือนธันวาคม ดูรายละเอียด