:: กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ การตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ::


 

1.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ดูรายละเอียด

2.กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ฯ ดูรายละเอียด

3.แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดูรายละเอียด

4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด