นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 มีความประสงค์จะบรรยายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ได้ดำเนินการบรรยายเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 1.เรื่องการตรวจสอบสะพานเพื่อการบำรุงรักษา 2.จุดพักรถบนทางหลวง (Rest Area) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรในสังกัด โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5