นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ที่มความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ที่มความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อร่วมประชุมและคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอวิธีการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง ในโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฎิบัติโดยคัดเลือกจากรองผู้อำนวย การแขวงทางหลวง หรือหัวหน้าหมวดทางหลวง โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5