สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับ กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) เป็นวันที่ 2 ซึ่งในวันนี้ เป็นการลงมือปฏิบัติวิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling), ในทางหลวงหมาย 12 ตอน วังทอง - น้ำเข็ก กม.253+685 วิธีการปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - น้ำเข็ก กม. 253+601 และวิธีการขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patching) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - น้ำเข็ก กม.253+331 โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 , ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง, หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ และต่อมา 16.30 น. ได้นำความรู้จากการปฏิบัติมาร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล มาสรุปเป็นองค์ความรู้ และปรับปรุงเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น