นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทาง
หลวงที่ 5 (ตำแหน่งที่ 2) พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (ตำแหน่งที่ 2) พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ,นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน, นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวย
การส่วนสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมประชุมเรื่องการสำรวจราคาแหล่งวัสดุ
ปี 2561 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5