นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
“โครงการบางระกำ 61”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
“โครงการบางระกำ 61” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวนาปีพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน) โดยมีรองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายใน
ภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช