สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานทางหลวงที่ 5

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 5
และแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อชี้แจงเรื่องแนวทางการสำรวจย่านชุมชนบนทางหลวง และแนวทางในการสำรวจสายทางเพื่อเสนอแผนกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง
สะพานและอาคารระบายน้ำ โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5