นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 / 2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 / 2561
โดยมีนายอัครวีฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำ่แหน่งที่ 1 ,นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทาง
หลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจง ,การเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ,ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5