นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เข้าร่วมประเมินผลงานและคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1โดยมีการบรรยายสรุปและลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่สายทางที่รับผิดชอบ ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก