คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ ไดเข้าตรวจประเมินผลงานและคัดเลือก
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โดยมีการบรรยายสรุปและลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่สายทางที่รับผิดชอบ