นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2
ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน แขวงทางหลวงพิจิตร โดยมีนายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร นายนฤเทพ มันตะสูตร หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก และนายขจรศักดิ์ พุกกลิ่น หัวหน้างานวางแผน ได้บรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานสายทางในความรับผิดชอบ