นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็น
ประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็น
ประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำ่แหน่งที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจง,ปฏิทินระยะเวลาการดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และการติดตามผลการดำเนินงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5