นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวเทวี ภารัตนวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนางอารีย์ จิรชวาลวิสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จากกองการพัสดุ กรมทางหลวง เป็นผู้บรรยาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 5, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงในสังกัด ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสมชายเดชภิรัตนมงคล สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)