ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของ Ministry of Work and Human Settlement จากราชอาณาจักรภูฏานและสหพันธรัฐมาเลเซีย ของการอบรมเรื่อง "Best Practice in Design & Construction of Road Infrastructures Adapting to Climate Change Effect" ("แนวทางการออกแบบและก่อสร้างถนนภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ")
เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ในทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเจษดา บุญรอด
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงาน