นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

วันที่ 9 ตุลาคม พศ.2561 เวลา 12.15 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นกรรมการการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับงานโครงการกิจกรรม
บำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ. 2561 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.302+350 – กม.302+450 โดยทางบริษัท ฯได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป