สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร
เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร
เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยกาสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายฯ ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)