นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ได้ดำเนินการประชุมหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตและการส่งแผนการขนย้ายเครื่องจักร Recycling เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและระเบียบของทางราชการ โดยมีนายประภาส น้อยผา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย เป็นผู้บรรยายแนวทางและรูปแบบการการขออนุญาต
ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5